Protokół Jury

II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Pauliny Hołyszowej „Ziemia moich wierszy” 

(edycja 2023)

 

         Komisja oceniająca w składzie:

1.   Danuta Agnieszka Kurczewicz – poetka, członek Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w Lublinie, redaktorka kwartalnika regionalnego „Głos Pawłowa”,

2.   Waldemar Taurogiński – poeta, publicysta, wydawca książek i publikacji wydawnictwa TAWA, redaktor naczelny pisma „Egeria”,

3.   Henryk Radej – polonista, poeta, publicysta, redaktor pism „Egeria” oraz „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” (przewodniczący komisji).

 

         przyjęła do oceny 56 zestawów wierszy poetów polskich, które nadesłano na konkurs w dwóch kategoriach wiekowych, zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu: w I kategorii wiekowej (13 -18 lat) - 3 zestawy; w II kategorii wiekowej (powyżej 18 lat) – 53 zestawy po trzy utwory w każdym. Wszystkie nadesłane prace poddano ocenie, ponieważ  spełniały wymagania regulaminowe.

         Komisja konkursowa II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pauliny Hołyszowej, oceniając nadesłane prace, uwzględniła tematykę konkursu „Ziemia moich wierszy” określoną w regulaminie, a mianowicie: „korespondującą z życiem wsi, obrzędami, tradycjami, związkami z naturą oraz nawiązującą do estetyki twórczości ludowej”. Szczególną uwagę komisja zwróciła na głębię i prawdę poetycką wypowiedzi poetów oraz ich artystyczną formę, przekazującą obrazy dawnej i współczesnej wsi. W związku z powyższym komisja dokonała następującej gradacji wierszy, przyznając następujące nagrody i wyróżnienia według godła.

                                               *

         W I kategorii wiekowej: nagród nie przyznano;

- przyznano wyróżnienie autorowi (godło Gołąb) za wiersz pt. Moje słońca.

                                               *

         W II kategorii wiekowej przyznano:

         - nagrodę I: za wiersze opatrzone godłem Skowronek,

         - nagrodę II: za wiersze z godłem Klon,

         - nagrodę III: za wiersze oznaczone godłem Truskawkowe pyszności.

Przyznano także dwa równorzędne wyróżnienia dla autorów wierszy
         z godłem Maja i godłem Wrzos.

                                               *

         Nagrodę Specjalną za zestaw wierszy poświęconych Patronce Konkursu Paulinie Hołyszowej otrzymuje godło Wiejska dziewczyna.

         Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują: godło Optymista mimo woli za wiersz „List do ciotki Pauliny” oraz godło Lis za wiersz „Paulina”.

 

         Po otwarciu przez Organizatora Konkursu kopert z godłami autorów okazało się, że są to:

- godło Gołąb -  Milena Dawidziuk

- godło Skowronek – Ewa Jowik

- godło Klon – Marek Klamczyński

- godło Truskawkowe pyszności – Ramona Wiora

- godło Maja – Agnieszka Maj

- godło Wrzos – Mariola Kruszewska

- godło Wiejska dziewczyna – Jolanta Michalska

- godło Optymista mimo woli – Tadeusz Haftaniuk

- godło Lis – Adriana Orzeł

 

         Komisja konkursowa II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pauliny Hołyszowej ocenia poziom konkursu jako zadowalający i zachęca Gminę Chełm  do jego kontynuowania, widząc w nim pożyteczną formę artystyczną, ożywiającą ruch literacki ziemi chełmskiej i Lubelszczyzny.

         Członkowie Komisji oraz Organizatorzy Konkursu dziękują wszystkim PT. Autorom za udział w rywalizacji poetyckiej i gratulują laurów poetom nagrodzonym i wyróżnionym.

 

 

 

Podpisy członków Komisji:

 

Danuta Agnieszka Kurczewicz

 

Waldemar Taurogiński

 

Henryk Radej

 

 

Chełm, 19 czerwca 2023 r.

 

 

Odczytanie protokołu komisji konkursowej odbędzie się 25 czerwca 2023 r.,

 godz. 15.00, Świetlica Strupin Duży.