Wstęp do deklaracji dostępności

Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.cbik-okszow.pl 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01
Oświadczenie sporządzono dnia:  2024-03-25  

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową  jest Iwona Bedłuszak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można także zadzwonić na numer telefonu + 48 82 569 08 14 ; kom. 725050466 . Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Dokumenty

Na stronie Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm znajdują się pliki- do pobrania, pochodzące z dokumentów wewnętrznych jednostki.   

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

                                                

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia:   2024-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

Informacje na temat procedur

    I. Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinno zawierać:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno--komunikacyjnym;

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w tym terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu wskazanego w żądaniu, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do niego. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej elementów wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

    II. Dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno--komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie, o którym mowa, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności. W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności w określony sposób i w terminie, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin wskazany w powiadomieniu.

Dostępność architektoniczna

    1. Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie, ul. Chełmska 35, 22-105 Okszów:

Budynek Centrum składa się z dwu kondygnacji tj. wysokiego parteru z przejściem po ciągu czterech schodów na niższy poziom parteru oraz biegu schodowego tworzącego wejście na piętro, gdzie zlokalizowane są sale zajęciowe. Główna sala biblioteczna zlokalizowana jest na wysokim parterze w lewym skrzydle budynku. Wejście główne to ciąg sześciu schodów stanowiący barierę uniemożliwiającą dostęp do Centrum dla osób z niepełnosprawnością. Na schodach, zamocowano poręcz po lewej ich stronie, która jest pomocna podczas wchodzenia. Występuje brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Hol główny na parterze umożliwia bezpośredni dostęp do pomieszczenia biblioteki. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na niższym poziomie parteru, do której dostęp utrudnia ciąg czterech schodów. Przed budynkiem, na dziedzińcu brakuje wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brakuje kontrastowej tablicy z rozkładem pomieszczeń i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Zapewnia się osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie pracowników Centrum.

    2. Filia Biblioteczna w Stawie, 22 -151 Staw 72:

Pomieszczenie biblioteczne znajduje się w parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Stawie. Dostęp do biblioteki prowadzi przez hol szkolny, na, którym występują bariery architektoniczne, utrudniające dostęp osobom niepełnosprawnym. Główny problem to uskok schodowy. Przy budynku znajduje się parking samochodowy, brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brakuje kontrastowej tablicy z rozkładem pomieszczeń i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Zapewnia się osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie pracowników biblioteki. Brakuje toalety dla osób niepełnosprawnych.

    3. Filia Biblioteczna w Strupinie Dużym, 22-100 Strupin Duży 71:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Strupinie Dużym. Do biblioteki prowadzi oddzielne wejście po schodach, które stanowią barierę dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Strome schody do biblioteki stanowią barierę uniemożliwiającą osobiste z niej korzystanie osobom niepełnosprawnym. Pomieszczenie biblioteczne nie jest dla nich dostosowane. Możliwy jest podjazd pojazdem do budynku. Na parkingu, nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brakuje kontrastowej tablicy z rozkładem pomieszczeń i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Zapewnia się osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie pracowników biblioteki. Brakuje toalety dla osób niepełnosprawnych.4. Filia Biblioteczna w Janowie, ul. Balladyny 5, 22-152 Janów.

Budynek piętrowy, wejście główne po schodach, nie posiada stałego podjazdu dla osób niepełnosprawnych Obiekt wyposażony jest w schodołaz. Pomieszczenie biblioteki znajduje się na piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze, po lewej stronie. Przy budynku znajduje się parking, brak wyznaczonych miejsce dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brakuje kontrastowej tablicy z rozkładem pomieszczeń i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Zapewnia się osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie pracowników biblioteki.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm, ul. Chełmska 35, 22-105 Okszów,
 • wysłać e-mail na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. 82  569 08 14, kom. 725050466,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie placówki w godzinach  
  9:00-16:00.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.